Obchodní podmínky

pro umísťování reklamních ploch a zveřejňování reklamních sdělení na internetových serverech provozovaných společností Tuningbazar s.r.o., (dále jen Provozovatel).

 1. Obecná ustanovení

  1. Práva a povinnosti Provozovatele

   Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit, nebo zrušit zveřejnění takové reklamy, která:

   • není včas uhrazená
   • nesplňuje technické požadavky Provozovatele
   • je protizákonná, či je v rozporu s etickými pravidly, dobrými mravy nebo ohrožuje veřejný pořádek
   • mohla by poškodit dobrou pověst Provozovatele, či jeho oprávněné zájmy

   Akceptací těchto obchodních podmínek vyslovuje Zadavatel Provozovateli svobodný a vědomý souhlas se zasíláním obchodních sdělení obsahujících nabídky služeb a produktů Provozovatele.

   Provozovatel si vyhrazuje právo použít zveřejněnou inzerci k marketingovým účelům.

   Provozovatel je povinen informovat Zadavatele bez zbytečných průtahů o odmítnutí, pozastavení, či ukončení zveřejňování reklamního sdělení.

  2. Práva, povinnosti a odpovědnost Zadavatele

   Zadavatel plně zodpovídá:

   • za kvalitu reklamy
   • za formální i obsahovou stránku reklamy umístěné na internetových serverech Provozovatele
   • za případné porušení práv třetích osob, včetně následků z toho plynoucích

   Zadavatel souhlasí a má oprávnění:

   • k šíření daného reklamního sdělení prostřednictvím internetových serverů Provozovatele
   • k používání případných ochranných známek nebo prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví

   Zadavatel je povinen:

   • na vyžádání Provozovatele neprodleně a průkazně doložit materiály, či skutečnosti, které se týkají jeho oprávnění vykonávat majetková autorská práva k použitým reklamním sdělením
   • uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhrady za vzniklé škody v případě porušení práv třetích osob
 2. Soukromá inzerce - bezplatná

  Za soukromou inzerci se považuje jednorázový prodej, koupě nebo výměna věcí movitých i nemovitých z/do osobního vlastnictví. Doplňkové služby spojené s bezplatným inzerátem jsou placené.

 3. Ostatní ustanovení

  Pro případ vyšší moci (např. živelné pohromy apod.) jsou obě strany zbaveny závazků k plnění zakázek a poskytování náhrad.

  Tyto Obchodní podmínky jsou součástí závazné objednávky Zadavatele, nebo uzavřené smlouvy mezi Zadavatelem a Provozovatelem.

  Zadavatel vyslovuje souhlas se zasíláním emailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb serveru. Odesílatelem těchto emailů je Provozovatel. Email může mít informační nebo reklamní charakter. Zasílání takových emailů nemůže být považováno za tzv. spam ze strany Provozovatele. Nesouhlas se zasíláním těchto emailů může Zadavatel oznámit Provozovateli přes kontakty a nebo se odhlásit z odběru pomocí odkazu v zaslaném emailu s informačním nebo komerčním sdělením.
  Veškeré další vztahy, které nejsou upravené těmito Obchodními podmínkami mezi Provozovatelem a Zadavatelem nebo dílčí smlouvou mezi oběma stranami, se řídí platnými zákony České republiky. Provozovatel má právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost s datem od 1. září 2012.

Kontakt: Petr Kuntzman, tel.: 777 878 040, email: info@tuningbazar.cz

Přihlášení